Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng

VOFACO có thể cung cấp nhân sự tư vấn để phối hợp với các phòng ban trong công ty quí khách hang để thiết lập qui trình, hệ thống quản lý chất lượng như: GMP, FSSC, ISO.